Mobirise

DISEMINAREA ȘI EVALUAREA PROIECTULUI

Diseminarea proiectului

Rezultatele proiectului vor fi diseminate astfel:
a. Vom crea un site dedicat proiectului;
b. Vom prezenta pe site obiectivele, activităţile pe care le vom desfăşura în cadrul proiectului -grup ţintă: elevi, profesori, reţeaua şcolară şi comunitatea locală;
c. Vom prezenta rezultatele aşteptate ale proiectului- grup ţintă profesorii;
d. Vom actualiza permanent site-ul platformei cu informaţii noi -grup ţintă: elevi şi profesori
e. Profesorii participanţi la mobilităţi vor organiza work-shop-uri cu ceilalţi profesori din şcoală -grup ţintă: profesori
f. Vor fi organizate work-shop-uri într-unul dintre laboratoarele de informatică ale ale şcolii (responsabil IT) - prin aceste activităţi va creşte interesul pentru implicarea cadrelor didactice în proiecte viitoare - termen 2 săptămâni de la finalizarea fiecărei mobilităţi-grup ţintă: profesori
g. Vom prezenta, lunar, în cadrul consiliilor profesorale, stadiul de implementare al proiectului-grup ţintă: profesori;
h. Coordonatorul proiectului şi profesorii participanţi vor prezenta proiectul la cercurile pedagogice ale responsabililor de proiecte europene ca exemple de bune practici-grup ţintă: profesori de la alte unităţi şcolare
i. La nivel local, proiectul va fi popularizat în emisiuni radio- tv, articole în presa locală-grup ţintă: comunitatea locală şi regională
j. Popularizarea proiectului pe site-ul ANPCDEFP, didactic, ro, filmuleţe pe youtube.com - termen iunie 2016-iunie 2018-grup ţintă: potenţiali/viitori parteneri în alte proiecte.


Evaluarea proiectului


După fiecare mobilitate, fiecare profesor participant va întocmi un raport de monitorizare. Echipa de implementare a proiectului împreună cu managerul de proiect vor examina periodic rapoartele de monitorizare, constatând progresul proiectului. în funcţie de aceste rezultate, se vor lua decizii cu privire la derularea ulterioară a proiectului.

De asemenea, vom evalua dezvoltarea competenţelor dobândite de participanţi în urma mobilităţilor prin calitatea produselor acestora: tutoriale, fişiere multimedia şi soituri educaţionale, care vor fi încărcate pe platforma e-learning.

Totodată, managerul de proiect va crea o pagină jurnal de zi, unde elevii şi profesorii vor putea să-şi exprime opiniile cu privire la desfăşurarea şi progresul implementării proiectului.

La începutul implementării proiectului, cei 149 de elevi - beneficiari direcţi vor primi un chestionar din care va reieşi care sunt aşteptările lor cu privire la acest proiect. Pe parcursul implementării, vor fi încărcate pe platformă chestionare la care elevii vor fi invitaţi să răspundă, iar din datele analizate vom identifica eventualele puncte slabe şi le vom remedia.

în urma frecvenţei utilizării platformei de către fiecare elev, dar şi din răspunsurile date la chestionare vom obţine un feedback care ne va arăta utilitatea platformei. Elevii vor fi motivaţi şi prin acordarea de puncte drept bonus, în cazul vor respecta anumite intervale de timp în depunerea temelor şi efectuarea testelor online. Cu cât numărul de elevi utilizatori este mai mare,cu atât gradul de motivaţie este mai înalt.

Proiectul va deveni reuşit dacă se va constata o creştere a mediilor generale ale elevilor la sfârşitul fiecărui semestru din anii şcolari 2016-2017,2017-2018.0biectivul general al proiectului va fi atins dacă procentul de promovabilitate la examenul de bacalaureat 2018 va fi de cel puţin 10%.