Web Generator

Descriere proiect

Proiectul pleacă de la necesitatea creșterii promovabilității la examenul de bacalaureat pentru elevii de la forma de învățământ cu frecvență redusă. În acest sens este necesar să pregătim și să adaptăm viitorii absolvenţi, în special de la forma de învăţământ frecvență redusă, la cerințele pieții muncii. Această necesitate implică modelarea unui profil al elevului/absolventului care să includă competențe medii și avansate de TIC precum și de comunicare în limba engleză. Prezentul demers educațional poate îmbina folosirea noilor tehnologii și instrumente de lucru cu deprinderea și utilizarea unei limbi străine.

Proiectul urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective: 

a) crearea unei platforme e-learning la nivelul școlii pentru a facilita accesul elevilor și profesorilor din orice locație la resursele didactice și instrumentele moderne de evaluare pentru fiecare disciplină din planul cadru de învățământ;
b) dezvoltarea și îmbunătăţirea competențelor digitale ale elevilor de la forma de învăţământ frecvență redusă;
c) utilizarea mijloacelor și instrumentelor TIC în procesul de predare/învățare ale elevilor de la frecvență redusă;
d) îmbunătăţirea nivelului de competențe lingvistice al elevilor, în vederea unei mai bune integrări pe piața europeană a muncii;
e) integrarea dimensiunii europene în educația acestor elevi.

La stagiile de formare vor participa 18 cadre didactice de la Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava (cu gradele didactice I, II, și definitivat) care au sau vor avea în încadrare clasele de la forma de învățământ cu frecvență redusă. 

Principalele activități ale proiectului:

a) selectarea cursurilor de mobilitate conform cu obiectivele proiectului și ulterior încheierea acordurilor de formare cu furnizorii de stagii;
b) instalarea, monitorizarea și mentenanța platformei E-learning;
c) identificarea și selecția cadrelor didactice eligibile pentru mobilități;
d) pregătirea cadrelor didactice selecționate din punct de vedere al competențelor lingvistice și digitale;
e) participarea efectivă la stagiile de formare conform calendarului activităților de mobilitate; 
f) redactarea rapoartelor către ANPCDEFP;
g) diseminarea activităților de învățarea din cadrul stagiilor de formare. 

Rezultate aşteptate şi impact:

a) dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice;
b) exploatare mai bună a cunoştinţelor TIC şi a competenţelor lingvistice;
c) creşterea standardelor de calitate ale activităţilor de predare-învăţare-evaluare;
d) creşterea promovabilităţii pentru elevii ce urmează cursuri cu frecvenţă redusă;
e) distribuirea sarcinilor de învăţare pe tot parcursul anului şcolar;
f) măsurarea cunoştinţelor asimilate prin accesarea periodică a resurselor de (auto)evaluare de pe platformă;
g) crearea unui mediu atractiv, modern pentru procesul instructiv-educativ;
h) atragerea de potenţiali parteneri pentru viitoare proiecte;
i) aprecierea diversităţii sociale şi culturale din U.E.