Job Shadowing 

Polonia 14-18 ianuarie 2019

free website creation software
Mobirise

Detalii mobilitate

Prima din cele 6 mobilitati
Loc de desfășurare: Sosnowiec - Polonia 
Perioada mobilității: 14-18 ianuarie 2019 
Grupul - țintă : directorul și consilierul educativ de la Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava.

Jurnalul Activităților

Activitatea 1

Raportată de director Ovidiu Ștefan Arganisciuc
14.01.2019

SCHOOL GUIDED TOUR

Tipuri de activități: vizită de documentare

 Desfășurare: Principalele activități desfășurate în această zi au fost: primirea delegației române de către managementul  din școala parteneră, întâlnire cu cadrele didactice, vizitarea școlii pentru a vedea baza materială a școlii, săli de clasă, ateliere etc. Ne-a fost prezentat catalogul electronic al  școlii și alte documente și unelte electronice utilizate în administrarea datelor școlare și a procesului educațional în cadrul școlii

Aspecte de reținut

Am apreciat buna colaborare care există între cadrele didactice și managerii școlii, un mediu favorabil desfășurării unui act de educație eficient, cu beneficii pentru elevi, părinți și comunitate. Am remarcat, de asemnea,  o bună organizare a spațiilor școlare și o dotare foarte bună a laboratoarelor. Aceste ultime două aspecte pot constitui exemple de bună practică ce pot fi implementate în școlala noastră . Toate acestea reprezintă și  factori favorabili reducerii absenteismului și abandonului școlar.


ACTIVITATEA ÎN IMAGINI

Activitatea 2

Raportată de profesor Florentina Năsulea
15. 01. 2019

PERSPECTIVE EDUCAȚIONALE

Tipuri de activități: asistențe la ore, întâlnire cu cadrele didactice 

 Desfășurare: Programul zilei a vizat asistența la ore și discuți cu cadrele didactice din școala parteneră. Asistența la ore ne-a permis să facem o comparație între sistemul de învățământ polonez și cel românesc pentru a identifica similitudini dar și diferențe între cele două sisteme din perspectiva actului didactic la clasă. Întâlnirea cu cadrele didactice ne-a permis împărtășirea experiențelor noastre dar și ale lor privind problemele cu care se confruntă la clasă și modalități de soluționare a acestora.   

Aspecte de reținut :

În urma participării la aceste activități, am putut desprinde o serie de idei/aspecte precum: implicarea părinților în educația elevilor , ponderea mare a elevilor implicați în realizarea orelor, abordarea diferențiată a elevilor (de exemplu demersuri educaționale aplicate la nivel individual), dotarea sălilor de clasă și a laboratoarelor de specialitate, buna comunicare între toate compartimentele școlii, între profesori și elevi, predominarea mijloacelor moderne în predare

Ca și idei ce ar trebui implementate menționez: modalități noi de motivare a elevilor privind interesul pentru propria educație dar și implicit pentru a frecventa cursurile


ACTIVITATEA ÎN IMAGINI

Activitatea 3

Raportat de director Ovidiu Ștefan Arganisciuc 
16.01.2018

ABSENTEISMULUI ȘI ABANDONULUI ȘCOLAR - ABORDĂRI LA NIVEL INSTITUȚIONAL

Tipuri de activități: întâlniri de documentare

 Desfășurare: Ziua a debutat cu un workshop privind utilizarea documentelor și uneltelor electronice pentru managementul procesului educațional din cadrul școlii partenere. Au urmat întâlniri cu consilierul educativ și psihologul școlii. Cu acest prilej au fost realizate schimburi de informații legate de proceduri și instrumente utilizate în managementul cazurilor de absenteism și al abandonului școlar. 

Aspecte de reținut:  

Ca și impresii la finalul zilei menționez:rigurozitate în organizarea și desfășurarea întâlnirilor cu elevii, părinții aflați în situația unui număr mai mare de absențe ;existența unei bune comunicări între elevi și psihologul școlii care suscită mereu interesul elevilor și îi motivează pentru a participa la întâlnirile cu psihologul școlii;existența unor instrumente specifice de planificare și organizarea a întâlnirilor dintre psihologul școlii și elevii cu probleme legate de absenteism;existența unui jurnal electronic de înregistrare a absențelor și notelor elevilor;comunicare optimă dintre elevi și profesorii care răspund de clase/diriginți; comunicarea mai bună dintre personalul didactic și elevi, părinți, facilitată de existența jurnalului electronic.

Ce am putea noi să preluăm ar fi:realizarea unui jurnal electronic adaptat nevoilor școlii noastre; motivarea mai bună a elevilor(prin premii, diplome) și a cadrelor didactice; multiplicarea întâlnirilor dintre psihologul școlii și elevi, părinții acestora; realizarea unor programe individualizate de lucru/întâlniri între psihologul școlii și elevii cu frecvență redusă la orele de curs; crearea unor instrumente care să faciliteze o comunicare mai bună între elevi, diriginte și psihologul școlii.

Activitatea 4

Raportat de director Ovidiu Ștefan Arganisciuc
17.01.2018

ABSENTEISMUL ȘI ABANDONUL ȘCOLAR - abordări la nivel de elevi și profesori

Tipuri de activități: asistență la ore, workshop cu elevi și profesori

 Desfășurare: Am asistat și astăzi la lecții desfășurate în clasele din școala parteneră. În cadrul acestor lecții au fost utilizate resurse și instrumente digitale precum softuri pentru discipline tehnice sau tablă interactivă. A urmat un workshop cu elevi și profesori din școala parteneră privind absenteismul și abandonul școlar.  

Aspecte de reținut:  

Pot spune că au fost multe idei interesante ce merită reținute:

-utilizarea într-o pondere mare a mijloacelor digitale în activitatea didactică curentă; -abordarea diferențiată a elevilor în demersurile didactice

-interes ridicat al elevilor pentru propria formare ca viitor specialist într-un anumit domeniu de activitate;

-perspectivele integrării pe piața muncii a elevilor care au rezultate școlare bune (date și de frecvența bună la cursuri) sunt dependente și în Polonia de situația economică a țării

-buna colaborare între școală și părinții elevilor (care răspund solicitărilor venite din partea școlii, demonstrând astfel interes pentru educarea și formarea profesională a elevilor).

Idei ce pot fi implementate în școala noastră:

-creșterea rolului și ponderii mijloacelor digitale în demersurile didactice atât teoretice cât și practice;

- implementarea jurnalului electronic sau a unei platforme în format electronic de monitorizare a absențelor și eventual a notelor elevilor, care la școala din Polonia își demonstrează din plin utilitatea;

- diversificarea și găsirea unor noi modalități de motivare a elevilor pentru reducerea absențelor: premii, concursuri;

Activitatea 5

Raportată de profesor Florentina Năsulea
18.01.2109

SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT POLONEZ ȘI ROMÂNESC - parte a unui învățământ european

Tipuri de activități: workshop

Desfășurare: Ultima zi a fost rezervată unui workshop cu cadrele didactice din școala parteneră pe tema învățământului polonez și cel românesc. Discuțiile au plecat de la întâlnirile și asistentele noastre la lecțiile organizate în școala parteneră. Astfel au fost identificate domeniile de comparație pentru sistemul de învățământ românesc versus polonez. Activitatea s-a finalizat cu o sinteză privind toate activitățile desfășurate in cadrul mobilității.   

Aspecte de reținut:

- managementul si monitorizarea frecventei elevilor prin intermediul jurnalului electronic;

- modalități de motivare a elevilor;instrumente de lucru specifice privind analiza situațiilor statistice rezultate din jurnalul electronic;

- implicarea mai activa a părinților si profesorilor;

- contracte ale părinților cu școala/psihologul școlii;

- monitorizarea riguroasa a frecventei elevilor;

- justificări temeinice din partea părinților elevilor care absentează

Idei ce pot fi implementate în școala noastră: 

- contracte părinti-elevi-scoală/psihologul școlii pentru realizarea cu eficienta a întâlnirilor elevi-psiholog;

- jurnalul electronic al absentelor;

- tehnici/modalități noi de motivarea a elevilor

Experiența polonă benefică-argumente:

- mobilitatea a creat cadrul optim pentru o viitoare gestionare mai buna a situației frecventei elevilor însoțită de măsurile necesare;  

- au fost identificate noi posibilități de extindere a parteneriatului dintre cele doua școli; 

- familiarizarea cu sistemul educational polonez si cu tehnica electronica de monitorizare a absențelor; 

- schimb benefic de experiență din perspective multiple; 

- familiarizarea cu specificul managementului școlar la nivel de instituții si cu demersurile didactice,realizarea unei paralele intre cele doua școli din perspectiva absenteismului si a altor probleme specifice celor doua școli 

Diseminare

Sustinuta in cadrul Consiliului Profesoral din Ianuarie 2019